01 table bus kadra 2tablica

Rozdział 1

Podstawa prawna i przepisy definiujące

§ 1

 

1.Podstawowe akty prawne, w oparciu o które opracowano niniejszy Statut to: 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowychstatutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 zezm.),

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawyprogramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typachszkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

szukaj na stronie