BIP

ava1

EDZIENNIK INSTRUKCJA

INSTRUKCJA

EDZIENNIK LOGOWANIE

vulcan

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pławnej

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pławnej
 
Rozdział 1
Podstawa prawna i przepisy definiujące

§ 1

1. Podstawowe akty prawne, w oparciu o które opracowano niniejszy Statut to:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz.1943, 1954, 1985, 21,69; Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 1292 z późniejszymi zmianami),
2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189),
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949)
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).