BIP

ava1

EDZIENNIK INSTRUKCJA

INSTRUKCJA

EDZIENNIK LOGOWANIE

vulcan

oldbookGodziny pracy biblioteki szkolnej:


poniedziałek: 8:45 do 10:45
wtorek: 7:45 do 10:45
czwartek: 8:45 do 10:45

 

 

ZADANIA STATUTOWE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka szkolna:


a. służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
b. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,
c. współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,
d. przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,
e. stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,
f. jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,
g. wpiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),
h. zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów i wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,
j. współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.