BIP

ava1

EDZIENNIK INSTRUKCJA

INSTRUKCJA

EDZIENNIK LOGOWANIE

vulcan

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pławnej

w czasie pandemii COVID – 19

w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, MEN i GIS

na rok szkolny 2021/2022.

 

 • W okresie pandemii COVID – 19 zmienia się udostępnianie księgozbioru.
 • Czytelnicy nie wchodzą do pomieszczenia biblioteki (nie mają osobistego dostępu do zbiorów bibliotecznych).
 • Zawiesza się do odwołania korzystanie z czytelni.
 • Biblioteka otwarta jest w poniedziałki i czwartki w godz. 8.45 – 10.45 oraz we wtorki w godz. 7.45 – 10.45.
 • W związku z ograniczeniem przemieszczania się uczniów po szkole, wypożyczania odbywają się poprzez wychowawców klas i nauczycieli polonistów.
 • Wychowawcy lub nauczyciele poloniści składają zamówienie na dane książki u bibliotekarza w godzinach jego pracy, bądź telefonicznie.
 • Bibliotekarz przygotowuje książki, wpisuje je do kart czytelnika i przekazuje wychowawcom bądź nauczycielom polonistom.
 • Osobiście wypożyczają książki uczniowie klasy V, którzy mają lekcje w sali nr. 13. Użytkownicy biblioteki są zobowiązani do ochrony ust i nosa (maseczka ochronna), dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym (umieszczonym przy wejściu do biblioteki) oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5 m.
 • Uczniowie zwracający książki są zobowiązani do sporządzenia karty informacyjnej (imię i nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu ) i włożenia tej karty do zwracanej książki.
 • Książki wraz z kartą informacyjną zostają odłożone we wskazanym miejscu w celu kwarantanny.
 • Po upływie kwarantanny (minimum 2 dni )bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek.
 • W przypadku stwierdzenia zniszczenia książki rodzic zobowiązany jest do jej odkupienia. O zaistniałej sytuacji rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nauczyciel bibliotekarz:                                                                         Dyrektor szkoły:

 

Dokument 

oldbook

 

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej:


poniedziałek: 8:45 do 10:45
wtorek: 7:45 do 10:45
czwartek: 8:45 do 10:45

 

 

ZADANIA STATUTOWE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka szkolna:


a. służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
b. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,
c. współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,
d. przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,
e. stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,
f. jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,
g. wpiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),
h. zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów i wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,
j. współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.