BIP

ava1

EDZIENNIK INSTRUKCJA

INSTRUKCJA

EDZIENNIK LOGOWANIE

vulcan

 

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej

   w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pławnej

w czasie pandemii COVID – 19

w oparciu o wytyczne MEN i GIS.

 

 

 • W okresie pandemii COVID – 19 zmienia się udostępnianie księgozbioru.
 • Czytelnicy nie wchodzą do pomieszczenia biblioteki (nie mają osobistego dostępu do zbiorów bibliotecznych).
 • Zawiesza się do odwołania korzystanie z czytelni.
 • W związku z ograniczeniem przemieszczania się uczniów po szkole, wypożyczania odbywają się poprzez wychowawców klas i nauczyciela polonistę.
 • Wychowawcy lub nauczyciel polonista składają zamówienie na dane książki u bibliotekarza w godzinach jego pracy, bądź telefonicznie.
 • Bibliotekarz przygotowuje książki, wpisuje je do karty czytelnika i przekazuje wychowawcom bądź nauczycielowi poloniście.
 • Osobiście, bez zamówienia wypożyczają książki uczniowie klasy IV, którzy mają lekcje w sali nr. 13. Odbywa się to zgodnie z wymogami sanitarnymi (uczniowie i bibliotekarz w maseczkach, dystans co najmniej 1,5 m, dezynfekcja rąk, nie przekraczanie wyznaczonej linii).
 • Uczniowie zwracający książki są zobowiązani do sporządzenia karty informacyjnej (imię i nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu ) i włożenie tej karty do zwracanej książki.
 • Książki wraz z kartą informacyjną zostają odłożone we wskazanym miejscu w celu kwarantanny.
 • Po upływie kwarantanny (minimum 2 dni )bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek.
 • W przypadku stwierdzenia zniszczenia książki rodzic zobowiązany jest do jej odkupienia. O zaistniałej sytuacji rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nauczyciel bibliotekarz:                                                                         Dyrektor szkoły:

oldbookGodziny pracy biblioteki szkolnej:


poniedziałek: 8:45 do 10:45
wtorek: 7:45 do 10:45
czwartek: 8:45 do 10:45

 

 

ZADANIA STATUTOWE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka szkolna:


a. służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
b. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,
c. współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,
d. przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,
e. stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,
f. jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,
g. wpiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),
h. zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów i wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,
j. współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.